Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου MILAN συνδέονται με την ολοκλήρωση πέντε βασικών πνευματικών αποτελεσμάτων. Θα προετοιμαστούν ως κοινή προσπάθεια όλων των εταίρων της κοινοπραξίας και περιγράφονται λεπτομερώς στις αντίστοιχες ενότητες αυτής της πρότασης. Αυτές οι έξοδοι έχουν ως εξής:

 • O1 – Περιπτωσιολογικές μελέτες – οι περιπτωσιολογικές μελέτες θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • O2 – Πρόγραμμα σπουδών MILAN – Το πρόγραμμα σπουδών MILAN θα παρέχει τη δομή και τις προδιαγραφές των δικτυακών ενοτήτων για την υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της Προηγμένης Μεταποίησης.
 • O3 – Εκπαιδευτικό περιεχόμενο του MILAN – περιεχόμενο εκπαιδευτικών μαθημάτων στο πεδίο της Προηγμένης Μεταποίησης με τη χρήση λύσεων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών VR και AR για την εκπαίδευση.
 • O4 – Πολυλειτουργική δικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης-κατάρτισης που θα περιλαμβάνει:
  • Σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης
  • Μαθήματα για φορητές συσκευές
  • Διαδραστικές ασκήσεις
  • Ταινίες για PCs, tablets και smartphones
 • O5 – Μεθοδολογία κατάρτισης του MILAN – η μεθοδολογία θα αφιερωθεί στην υποστήριξη της υλοποίησης του έργου. Η μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσει επιλεγμένες συστάσεις του EQAVET, θα επιτρέψει την παρακολούθηση των αποφοίτων και θα υποστηρίξει την αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και συμβούλων ΕΕΚ τόσο σε σχολικές όσο και σε εργασιακές συνθήκες.

Αυτά τα κύρια αποτελέσματα του έργου συνδέονται άμεσα με την προετοιμασία των παραπάνω αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση μαθητών και βελτιώνουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών συστημάτων, περιεχομένου, μεθόδων και διαδικασιών εντός ΕΕΚ με νέους κινητούς τρόπους παρουσίασης περιεχομένου νέων δομημένων μαθημάτων. Η λύση θα συμβάλει στην αύξηση των δεξιοτήτων των πολιτών και στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η κοινοπραξία θα επεξεργαστεί και άλλα αποτελέσματα που σχετίζονται με διαφορετικές δραστηριότητες του έργου:

 • Σχέδιο Διαχείρισης Έργου – θα εκπονηθεί από τον Συντονιστή του Έργου BUT κατά τον πρώτο μήνα του έργου και θα ενημερωθεί όταν είναι απαραίτητο.
 • Συμφωνητικά συνεργατών με λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων, των υποχρεώσεων και της κατανομής του προϋπολογισμού – να υπογραφούν μεταξύ όλων των εταίρων κατά την εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off) του έργου.
 • Πρωτόκολλα συναντήσεων έργου με καθήκοντα και ευθύνες όλων των εταίρων – θα προετοιμάζονται στο τέλος κάθε συνάντησης έργου.
 • Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις προς την Εθνική Υπηρεσία.
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας – θα αναπτυχθεί από την PIAP τον πρώτο μήνα του έργου και θα ενημερώνεται τακτικά.
 • Σχέδιο Διάδοσης που θα αναπτυχθεί από το BUT τον πρώτο μήνα του έργου και θα ενημερώνεται τακτικά.
 • Αναφορές διάδοσης – που θα αναπτυχθούν από το BUT συνοψίζοντας τις ληφθείσες πληροφορίες από όλους τους εταίρους.
 • Εταιρική ταυτότητα του έργου – θα γίνει από μια εξωτερική εταιρεία με υπεργολαβία από το BUT. Στόχος θα είναι η επεξεργασία ενός αναγνωρίσιμου σχεδίου του MILAN σε όλη την Ευρώπη.
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική ανάπτυξη των τελικών αποτελεσμάτων του MILAN – που θα αναπτυχθούν από όλους τους εταίρους κατά την τελευταία συνάντηση του έργου.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου που ασχολούνται με την εκπαίδευση ΕΕΚ, η οποία θα συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου.

Ο αναμενόμενος κύριος αντίκτυπος του έργου συνδέεται άμεσα με τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου.

Πιθανός αντίκτυπος για τους συμμετέχοντες / οργανισμούς έργου

 1. Διεύρυνση και βελτίωση της προσφοράς μάθησης / κατάρτισης πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και εκπαιδευτών ΕΕΚ με καινοτόμα προγράμματα σπουδών, προσβάσιμα με καινοτόμα και εύκολα διαδικτυακά εργαλεία
 2. Συμμετέχοντες από οργανισμούς-εταίρους σε βραχυπρόθεσμες εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού θα αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διδακτικού περιεχομένου και της χρήσης τεχνολογιών AR και VR στην εκπαίδευση.

Πιθανός αντίκτυπος για ομάδες και τομείς στόχους

 1. Μαθητές σχολών από ομάδες στόχους θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις που συνδέονται με την εφαρμογή τεχνολογιών AR και VR.
 2. Οι συμμετέχοντες στα Multiplier Events του έργου θα αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών AR και VR στην εκπαίδευση.
 3. Αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών των μελλοντικών επιχειρηματιών και φοιτητών που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρήσεις στον μεταποιητικό τομέα
 4. Διασφάλιση της επιτυχούς ανάπτυξης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας στους τομείς αυτοματισμού των αντίστοιχων χωρών ·
 5. Αύξηση των κινήτρων των ομάδων στόχων και της δέσμευσής τους για δια βίου μάθηση και προγραμματισμό σταδιοδρομίας.
 6. Αύξηση της ευελιξίας των επιχειρηματιών και των εργαζομένων που θέλουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους ή να επαναπροσδιοριστούν σε σχέση με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς
 7. Ανάπτυξη μιας νέας εξελιγμένης και διαδραστικής προσέγγισης για την εκπαίδευση εργαζομένων και διευθυντών ΜΜΕ ·
 8. Διευκόλυνση της διαδικασίας κατάρτισης για ΜΜΕ με περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους

Πιθανός αντίκτυπος για άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους

 1. Τα περιεχόμενα και η πλατφόρμα του MILAN θα μπορούσαν εύκολα να μεταφραστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και, συνεπώς, να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων στόχων σε ολόκληρη την Ευρώπη
 2. Ανάπτυξη νέας προσέγγισης για μάθηση και εξειδίκευση στους τομείς της αυτοματοποίησης των αντίστοιχων χωρών
 3. Δυνατότητα απόκτησης νέας γνώσης
 4. Ευκαιρία χρήσης της ανοιχτής και διαδραστικής πλατφόρμας του έργου
 5. Πιθανή υποστήριξη των εκπαιδευομένων στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους και στον μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους.