Επικοινωνία

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μπιάλιστοκ

45A Wiejska, 15-351 Białystok, Poland

m.omieljanowicz@pb.edu.pl