Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου στη Βαρσοβία, 26-27 Νοεμβρίου 2018

Meeting in Warsaw – 26-27.11.2018
Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP στη Βαρσοβία. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς του Erasmus +, την κατανομή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του έργου, την αποσαφήνιση των θεμάτων του έργου, τη δημιουργία φορέων διαχείρισης έργου, τον καθορισμό της στρατηγικής επικοινωνίας και την προετοιμασία καταλόγου δράσεων για τους επόμενους 6 μήνες, σχέδια παρουσίασης για το O1 και εκτέλεση O2, παρουσίαση σχεδίου διαχείρισης ποιότητας έργου (προσχέδιο), εκπόνηση στρατηγικής διάδοσης έργου (προσχέδιο), δημιουργία σχεδίου αξιολόγησης / στρατηγικής και επεξεργασία προγραμμάτων κατάρτισης για δύο προγραμματισμένες βραχυπρόθεσμες εκδηλώσεις κοινής κατάρτισης προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης καθορίστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • εισαγωγή εταίρων,
  • Επισκόπηση προγράμματος Erasmus +,
  • κανόνες διαχείρισης έργων και σημαντικά θέματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του έργου και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων,
  • 1ο σχέδιο σχεδίου διαχείρισης ποιότητας,
  • επικοινωνία στο έργο,
  • παρουσίαση των κύριων εργασιών που σχετίζονται με τα αποτελέσματα,
  • Χρήση της σύστασης EQAVET στο έργο,
  • συζήτηση για θέματα προώθησης και διάδοσης, όπως λογότυπο έργου, ιστοσελίδα, φυλλάδια, προφίλ Facebook, δημιουργία καναλιού YouTube.
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης δημιουργήθηκε η λίστα ενεργειών για τον επόμενο 6 μήνα.