Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του Έργου – Χανιά, Ελλάδα, 29-30 Αυγούστου 2019

Η δεύτερη συνάντηση διακρατικού έργου πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να ολοκληρώσει τις περιπτωσιολογικές μελέτες και το πρόγραμμα σπουδών του MILAN, να προετοιμάσει σχέδια για το Περιεχόμενο Εκπαίδευσης του MILAN και την Πολυλειτουργική Δικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, και να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τη χρήση πόρων. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
 • Πνευματικά αποτελέσματα,
 • σχέδιο διαχείρισης ποιότητας,
 • εσωτερική αξιολόγηση έργου,
 • δραστηριότητες διάδοσης και σχέδια για το μέλλον,
 • σημαντικά θέματα από την αξιολόγηση της πρώτης έκθεσης,
 • δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των επόμενων προϊόντων:
  • O1 (απόφαση για την ανάπτυξη έκθεσης του O1 με πρόσθετο περιεχόμενο),
  • O2 (παρουσίαση ενός προτύπου προγράμματος σπουδών του MILAN, συζήτηση της δομής και του περιεχομένου του),
  • O3 (παρουσίαση και συζήτηση για το σεμινάριο και το εκπαιδευτικό υλικό, ανάλυση παραδειγμάτων),
  • O4 (παρουσίαση παραδειγμάτων πλατφορμών που περιέχουν παραδοσιακά παραδείγματα περιεχομένου πολυμέσων VR και AR, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες WebVR και WebAR που επιτρέπουν εμπειρίες VR / AR χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης από οποιαδήποτε συσκευή),
  • O5 (συζήτηση για τη μεθοδολογία κατάρτισης),
 • έννοια της χρήσης του πλαισίου EQAVET για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και του έργου μαζί με το πρότυπο IER (Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης) · ζητήματα διάδοσης και προώθησης: τρέχουσα κατάσταση του ιστότοπου του έργου, φυλλάδια, ιστότοποι των συνεργατών.
Οι στόχοι που ετέθησαν έχουν επιτευχθεί και ως αποτέλεσμα της συνάντησης δημιουργήθηκε η λίστα δράσεων για τους επόμενους 5 μήνες.