Τρίτη Διακρατική Συνάντηση του Έργου – Bardejov, Σλοβακία, 16-17 Ιανουαρίου 2020

Η τρίτη συνάντηση του διακρατικού έργου πραγματοποιήθηκε στο Spojena skola Juraja Henischa. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση της κατάστασης του έργου, κατανομή των εργασιών πριν από την προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης, βελτίωση των δραστηριοτήτων διάδοσης και χρήσης των πόρων του έργου. Κύρια θέματα της ατζέντας: Πνευματικά Προϊόντα 2-5, δραστηριότητες και σχέδια διάδοσης, διαχείριση ποιότητας και εσωτερική αξιολόγηση έργου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
  • σημαντικά θέματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο,
  • παρουσίαση των Πνευματικών Προϊόντων και των κύριων εργασιών:
  • O2 – Πρόγραμμα σπουδών του MILAN: Το PIAP παρουσίασε ένα πρότυπο για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών MILAN με τη μορφή αναλυτικών προγραμμάτων. Καθώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό είναι πολύ γρήγορη, αποφασίστηκε ότι θα επαληθευτεί η έννοια του καταλόγου μαθημάτων που περιλαμβάνεται στην πρόταση έργου MILAN. Η PIAP, με τη βοήθεια του TUKE προετοίμασε και συζήτησε το νέο πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος MILAN,
  • O3 – Εκπαιδευτικό περιεχόμενο του MILAN: Το TUC παρουσίασε ένα παράδειγμα προτύπου για την οργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού MILAN,
  • O4 – Πολυλειτουργική δικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης – κατάρτισης: συζήτηση για το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας
  • O5 – Μεθοδολογία κατάρτισης του MILAN: Το TalTech παρουσίασε και ξεκίνησε μια συζήτηση για την εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο MILAN,
  • παρουσίαση της προσέγγισης για τη διαχείριση της ποιότητας και της δομής του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων,
  • διάδοση και προώθηση – το φυλλάδιο προετοιμάστηκε από το BUT στα αγγλικά και παραδόθηκαν έντυπα αντίγραφα κατά τη διάρκεια της συνάντησης στους εταίρους.
Επιπλέον, χάρη στη μεταφορά της συνάντησης στο Bardejov, οργανώθηκε μια σύντομη εκδήλωση διάδοσης και διαβούλευσης με τους μαθητές της επαγγελματικής σχολής. Κατά τη διάρκεια της σύντομης εκδήλωσης δημιουργήθηκαν ιδέες μαθητών (μεταξύ άλλων) για σύγχρονες μορφές μεταφοράς γνώσης. Οι υποτιθέμενοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, και ως αποτέλεσμα της συνάντησης δημιουργήθηκε η λίστα δράσεων για τους επόμενους 7 μήνες.