Kolmas rahvusvaheline projekti koosolek – Bardejov, Slovakia, Jaanuar 16-17, 2020

Kolmas riikidevaheline projektikohtumine toimus Spojena skola Juraja Henischas. Kohtumise peamine eesmärk oli vaadata läbi projekti staatus, töö jaotus enne vahearuande koostamist, levitamistegevuse parandamine ja projekti ressursside kasutamine. Peamised päevakorrapunktid: intellektuaalsed väljundid 2–5, levitamistegevus ja -kavad, kvaliteedijuhtimine ja projektide sisehindamine. Kohtumisel arutati järgmisi küsimusi:
  • olulised küsimused, mis on seotud projekti hetkeseisuga ja järgmiste sammudega, mis tuleb teha vastavalt kavale;
  • intellektuaalsete väljundite ja põhiülesannete esitamine:
  • O2 – MILAN õppekavad: PIAP esitles malli MILANi õppekavade arendamiseks õppekavade kujul. Kuna tehnoloogia areng selles valdkonnas on väga kiire, otsustati, et MILAN projektiettepanekus sisalduva õppetundide nimekirja kontseptsioon vaadatakse üle. PIAP valmistas TUKE abiga ette ja arutas MILANi koolituskursuse uut õppekava,
  • O3 – MILAN Koolituse sisu: TTÜ tõi näite mallist, mida tuleb järgida MILANi kursuste ja koolitusmaterjalide korraldamisel ja arendamisel,
  • O4 – Multifunktsionaalne haridus-koolitusvõrgustiku platvorm: arutelu platvormi disaini ja arhitektuuri üle
  • O5 – MILAN koolitusmetoodika: TalTech tutvustas ja alustas arutelu MILAN-s järgitava koolitusmetoodika üle,
  • partnerite vahel arutatud kvaliteedijuhtimise lähenemisviisi ja kvaliteedijuhtimise kava struktuuri tutvustamine;
  • levitamine ja tutvustamine – infolehe koostas BUT inglise keeles ja trükitud koopiad edastati kohtumise ajal partneritele.
  • Lisaks korraldati tänu kohtumise korraldamisele Bardejovis lühike levitamis- ja konsultatsiooniüritus kutsekooli õpilastega. Lühiürituse käigus kaardistati õpilaste ideed (muu hulgas) kaasaegsetest teadmussiirde vormidest.
Eeldatavad eesmärgid on saavutatud ja kohtumise tulemusena koostati järgmise 7 kuu tegevuste nimekiri.