Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe – Chania, Grecja, 29-30 sierpnia 2019

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Grecji, w Technical University of Crete. Głównym celem spotkania było zakończenie prac nad rezultatami pracy intelektualnej O1-Studium przypadku oraz O2-Program MILAN, przygotowanie planów realizacji O3-MILAN Treść szkolenia i O4-Platforma szkoleniowa, a także przegląd aktualnego stanu projektu i wykorzystania zasobów.   Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
 • wyniki pracy intelektualnej,
 • plan zarządzania jakością,
 • wewnętrzna ocena projektu,
 • działania upowszechniające i plany na przyszłość,
 • ważne wnioski wynikające z oceny pierwszego raportu,
 • działania związane z realizacją kolejnych rezultatów:
  • O1 (decyzja o opracowaniu raportu O1 z dodatkową treścią),
  • O2 (przedstawienie wzorcowego programu nauczania MILAN, omówienie jego struktury i treści),
  • O3 (prezentacja i dyskusja na temat materiałów szkoleniowych i szkoleniowych, analiza przykładów),
  • O4 (prezentacja przykładów platform zawierających tradycyjne treści multimedialne, przykłady VR i AR wykorzystujące technologie WebVR i WebAR umożliwiające doznania VR/AR z wykorzystaniem przeglądarki z dowolnego urządzenia),
  • O5 (omówienie metodyki szkolenia),
 • koncepcja wykorzystania ram EQAVET do prawidłowej oceny projektów i rezultatów projektów wraz z szablonem IER (Raportu Oceny Wewnętrznej);
 • kwestie upowszechniania i promocji: aktualny stan strony internetowej projektu, ulotki, strony internetowe organizacji partnerskich.
Założone cele zostały osiągnięte i w wyniku spotkania powstała lista działań na kolejne 5 miesięcy