Oczekiwane rezultaty

Głównym celem projektu MILAN jest opracowanie innowacyjnego kursu szkoleniowego z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej w edukacji robotyki i automatyzacji.

W efekcie wspólnej pracy wszystkich partnerów konsorcjum powstaną następujące rezultaty:

O1 – Studium przypadków – zebranie informacji o najlepszych praktykach i technologiach możliwych do wykorzystania w opracowywaniu produktów projektu i ich używania.

O2 – Programy nauczania – stworzenie modułów wspierających kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie zaawansowanej produkcji.

O3 – Materiały szkoleniowe – Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zaawansowanej produkcji, zawierających nowoczesne rozwiązania ICT, w szczególności technologie VR i AR.

O4 – Platforma szkoleniowa – Przygotowanie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej platformy edukacyjno-szkoleniowej, umożliwiającej: prowadzenie systemu e-learningowego, dostosowanie lekcji do urządzeń mobilnych, prowadzenie ćwiczeń interaktywnych, publikację filmów na PC, tablety i smartfony.

O5 – Metodologia szkolenia MILAN – wszystkie rezultaty powstaną w oparciu o stworzoną metodologię, która będzie wykorzystywać wybrane zalecenia EQAVET, umożliwiać śledzenie absolwentów i wspieranie wstępnego i ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli, trenerów i mentorów kształcenia i szkolenia zawodowego zarówno w środowisku szkolnym, jak i w miejscu pracy.

Wspomniane główne efekty projektu są bezpośrednio związane z przygotowaniem wyżej wymienionych rezultatów i poprawą jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnego systemu szkolenia, treści, metod i procedur w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego za pomocą nowych mobilnych sposobów przedstawiania treści nowych ustrukturyzowanych lekcji. Rozwiązanie to pomoże podnieść umiejętności obywateli i pomóc w walce z wysokim poziomem bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży.

Podczas realizacji projektu konsorcjum opracuje również kilka innych wyników związanych z bieżącymi działaniami projektowymi:

  • Plan zarządzania projektem – opracowany przez koordynatora projektu w pierwszym miesiącu projektu i aktualizowany w razie potrzeby.
  • Umowy partnerskie ze szczegółowym opisem zadań, obowiązków i alokacji budżetu – podpisane między wszystkimi partnerami.
  • Protokoły spotkań projektu z zadaniami i obowiązkami wszystkich partnerów
  • Sprawozdania okresowe i końcowe dla Narodowej Agencji.
  • Plan zarządzania jakością – zostanie opracowany przez PIAP w pierwszym miesiącu projektu i będzie regularnie aktualizowany.
  • Plan upowszechniania, który ma zostać opracowany przez BUT w pierwszym miesiącu projektu i będzie regularnie aktualizowany.
  • Raporty upowszechniające – opracowane przez BUT podsumowujące otrzymane
  • przedstawienie podejścia do zarządzania jakością oraz struktury Planu Zarządzania Jakością, które zostało omówione w gronie partnerów,
  • upowszechnianie i promocja – ulotka została przygotowana przez koordynatora projektu w języku angielskim, a wydrukowane egzemplarze zostały dostarczone partnerom podczas spotkania.
  • Ponadto, dzięki przeniesieniu spotkania do Bardejowa, zorganizowano krótką imprezę upowszechniającą i konsultacyjną z uczniami szkoły zawodowej. Podczas krótkiego wydarzenia zaprezentowano m.in. studenckie pomysły na nowoczesne formy przekazywania wiedzy.

Założone cele zostały osiągnięte i w wyniku spotkania powstała lista działań na kolejne 7 miesięcy.