O projekte

Termín realizácie projektu: 01/11/2018 – 30/10/2021

Hlavným cieľom projektu MILAN je rozvoj inovatívneho tréningového kurzu vo virtuálnej realite a využitia rozšírenej reality vo výučbe robotiky a automatizácie.

Projekt MILAN sa realizuje v rámci horizontálnej priority programu „Erasmus +“ „Otvorené a inovatívne postupy v digitálnom veku“. Aktivity projektu sú zamerané na vývoj inovatívnych výcvikových materiálov a nástrojov v oblasti robotiky a automatizácie s využitím moderných informačných a komunikačných technológií vrátane virtuálnej (VR) a rozšírenej (AR) reality. Vypracované školiace materiály budú umiestnené na všeobecne dostupnej interaktívnej a multifunkčnej e-learningovej platforme. Poskytne sa nová kvalita školenia ich prispôsobením identifikovaným potrebám zástupcov cieľových skupín zameraných na zavedenie pokročilej výroby v súlade s myšlienkami Priemyslu 4.0. Výcvikový systém MILAN bude obsahovať hodiny, interaktívne cvičenia a videá dostupné na PC, tabletoch a smartfónoch.

 • Projekt je zameraný na ľudí zamestnaných v sektore MSP:
 • Zamestnanci priamo podporujúci pokročilé výrobné technológie (roboty, automatické stroje, montážne linky) a stredný technický personál,
 • Učitelia, školitelia a konzultanti v oblasti robotiky a automatizácie,
 • Študenti odborných škôl.

Ciele projektu MILAN:

 • Zhromažďovanie informácií o najlepších postupoch a technológiách, ktoré možno použiť pri vývoji projektových produktov a ich používaní
 • Vypracovanie učebných plánov MILAN – modulov podporujúcich odborné vzdelávanie a prípravu pre pokročilých vo výrobe
 • Príprava školiacich materiálov v oblasti pokročilej výroby obsahujúcich moderné riešenia IKT, najmä VR a AR technológie
 • Príprava všeobecne dostupnej multifunkčnej vzdelávacej a školiacej platformy umožňujúca:
  • o spustenie systému e-vzdelávania
  • o prispôsobovanie hodín mobilným zariadeniam
  • o vedenie interaktívnych cvičení
  • na publikovanie filmov na PC, tabletoch a smartfónoch
 • Vypracovanie metodiky výcviku.