Úvodné stretnutie vo Varšave – 26. – 27. novembra 2018

Prvé medzinárodné projektové stretnutie sa uskutočnilo v Priemyselnom inštitúte PIAP pre automatizáciu a merania vo Varšave. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať podmienky realizácie projektov v rámci programu Erasmus +, rozdelenie úloh a zodpovedností týkajúcich sa projektu, objasnenie projektových otázok, výber orgánov projektového riadenia, určenie komunikačných metód a príprava zoznam aktivít na nasledujúcich 6 mesiacov, tvorba implementačných plánov O1 a O2, predstavenie plánu riadenia kvality projektu vypracovanie stratégie diseminácie výsledkov projektu, vypracovanie hodnotiaceho plánu a vypracovanie tréningových programov pre dva plánované krátke -priebežné spoločné školiace kurzy pre zamestnancov.

Počas stretnutia sa diskutovalo o nasledujúcich otázkach:

  • prezentácia partnerov,
  • prehľad programu Erasmus +,
  • zásady projektového riadenia a dôležité otázky vyplývajúce z procesu hodnotenia a uzatvárania zmlúv,
  • prvá verzia plánu riadenia kvality,
  • spôsoby komunikácie medzi partnermi,
  • predstavenie hlavných úloh súvisiacich s výsledkami projektu,
  • využitie odporúčaní EQAVET v projekte,
  • propagácia projektu a šírenie jeho výsledkov (logo projektu, webová stránka, letáky, profil na Facebooku, tvorba kanálu YouTube).

Výsledkom stretnutia bol plán práce na nasledujúcich 6 mesiacov.