Druhé medzinárodné projektové stretnutie – Chania, Grécko, 29. – 30. augusta 2019

Druhé medzinárodné projektové stretnutie sa uskutočnilo v Grécku na Technickej univerzite na Kréte. Hlavným účelom stretnutia bolo dokončenie práce na intelektuálnych výsledkoch prípadovej štúdie O1 a programu O2-MILAN, príprava školiaceho obsahu O3-MILAN a školiacej platformy O4, ako aj prehľad súčasného stavu projekt a použitie zdrojov. Počas stretnutia sa diskutovalo o týchto otázkach:

 • výsledky intelektuálnej práce,
 • plán riadenia kvality,
 • interné hodnotenie projektu,
 • činnosti a plány šírenia do budúcnosti,
 • dôležité závery z hodnotenia prvej správy,
 • činnosti súvisiace s implementáciou následných výsledkov:
  • O1 (rozhodnutie pripraviť správu O1 s ďalším obsahom),
  • O2 (predstavenie modelového učiva, diskusia o jeho štruktúre a obsahu),
  • O3 (prezentácia a diskusia o školeniach a školiacich materiáloch, analýza príkladov),
  • O4 (predstavenie príkladov platforiem obsahujúcich tradičný multimediálny obsah, príklady VR a AR využívajúcich technológie WebVR a WebAR umožňujúce zážitky VR / AR pomocou prehľadávača z ľubovoľného zariadenia),
  • O5 (diskusia o metodike výcviku),
 • koncepcia využívania rámca EQAVET na správne hodnotenie projektov a výsledkov projektu spolu so šablónou IER (Správa o vnútornom hodnotení);
 • otázky šírenia a propagácie: aktuálny stav webovej stránky projektu, letáky, webové stránky partnerských organizácií.

Predpokladané ciele sa dosiahli a výsledkom stretnutia bol zoznam aktivít na nasledujúcich 5 mesiacov.